LL LUCKY GAMES AB | LADYLU.ST

Kontakt

Skicka oss ett e-mail:

Certifierad rådgivare

Mangold Fondkomission AB är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission AB

08-503 015 50

Pressreleaser

Prenumerera

Finansiell kalender

Framtida händelser

 

Rapport för tredje kvartalet 202321 november 2023
Bokslutskommuniké för 202323 februari 2024

Finansiella rapporter

Bolagets ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Styrelse

Bolagets styrelse består av en kombination av entreprenörer och industriellt erfarna personer som representerar bolagets största ägare och ger aktivt stöd till ledningen.

StyrelsenOberoende i förhållande till
NamnBefattningFödelseårBolaget och Bolagets ledningBolagets större aktieägare
Per ErikssonStyrelseordförande1961JaJa
Claes KalborgStyrelseledamot1962JaJa
Carl FalkenbergStyrelseledamot1959JaJa
Calvin Lim Eng KiatStyrelseledamot1980JaNej
Michael Chi-Ho LiStyrelseledamot1982JaNej
Carina BeckStyrelseledamot1974JaJa

Styrelsemedlemmar

Per Eriksson
Chairman of the board

Per Eriksson

Chairman of the Board

Per Eriksson har varit verksam i IT- och spelbranschen under en längre tid och kommer närmast från NetEnt där han arbetade som VD. Med särskild inriktning inom management och affärsutveckling.

Styrelseordförande sedan 2021.

Född: 1961

Utbildning: Per Eriksson är civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Övrig relevant erfarenhet: Per Eriksson är styrelse-ordförande för Accedo.tv chef och tidigare VD för NetEnt, koncernchef för Dustin Group, chef för Dell EMC i Europa, Mellanöstern och Afrika samt VD för Dell i Norden.

Claes Kalborg
Board Member

Claes Kalborg

Board Member

Claes Kalborg har över 20 års erfarenhet från rättighets- och varumärkeslicensiering inom film, tv och spel. Med bakgrund inom Rovio kring Angry Birds globala licens-verksamhet och inom King kring varumärkes-licensiering av Candy Crush. Claes Karlborg är aktiv som investerare och styrelsemedlem.

Styrelsemedlem sedan 2021.

Född: 1962

Utbildning: Claes Kalborg har flertalet utbildningar från Stockholms universitet och IHM Business School.

Övrig relevant erfarenhet: Claes Kalborg är styrelseledamot och VD för Barn Storm Media AB, Bodiam AB och Every Sense Entertainment AB samt styrelse-ledamot och vice VD för Sentinella Aktiebolag. Vidare är Claes Kalborg styrelseledamot i FunRock AB, FunRock Development AB, Non Violence Licensing AB, Adventure Box Technology AB (publ) och CF Entertainment AB.

Carl Falkenberg
Board Member

Carl Falkenberg

Board Member

Carl Falkenberg har över 25 års erfarenhet inom retail banking för SEB. Inom ett flertal ledarroller varav de sista åren som CEO för SEB A/S i Köpenhamn. Carl Falkenberg är idag verksam inom bolagstransaktioner och styrelse-arbete samt investeringar. Civilekonom från universiteten i Lund och Stockholm.
Styrelsemedlem sedan 2021.

Född: 1959

Utbildning: Carl Falkenberg har en B.Sc. i Business från Lunds universitet.

Övrig relevant erfarenhet: Carl Falkenberg är styrelseordförande i Linköpings Golf AB och VD för Pir in Sweden AB. Tidigare styrelseledamot för Länsförsäkringar Östgöta.

Calvin Lim Eng Kiat
Board Member

Calvin Lim Eng Kiat
Board Member

Calvin Lim har över 15 års erfarenhet med övergripande ansvar från företag inom mjukvaruutveckling.

Född: 1980

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD, DFNN Inc.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Nogle Limited, affärsutvecklare Racesoft Holdings och Betgenius Limited UK, försäljnings- och marknadschef Prepaid Solution Sdn Bhd och Gamuda Bhd.

Utbildning: MBA från National University of Singapore (NUS), Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT) och Sunway University, Malaysia.

Michael Chi-Ho Li
Board Member

Michael Chi-Ho Li
Board Member

Michael Chi-Ho Li har flerårig internationell erfarenhet från olika ledande befattningar inom en rad olika branscher.

Född: 1982

Utbildning: Brunel University, Internetingenjör (Engineering BEng (Hons)).

Övrig relevant erfarenhet: VD för CYG PTE. LTD och Chief Information Officer, DFNN Inc. VD för DCG Inc., senior vice president Nogle Limited, vice president FX Solutions vid IHS Markit, senior tax consultant Ernst & Young.

Carina Beck
Board Member

Carina Beck
Board Member

Carina Beck har över 20 års erfarenhet från olika ekonomifunktioner i en rad branscher med fokus på olika startupbolag.

Född: 1974

Utbildning: HD i redovisning, Copenhagen Business School.

Övrig relevant erfarenhet: Finansansvarig, Accelerace A/S, Controller, RFRSH Entertainment, finansansvarig AMGO igaming AB, redovisningsansvarig Prescriba och affärscontroller Synoptik.

Bolagsledning

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Mads Jørgensen

Co-founder – CEO

Mads Verner Jørgensen har varit verksam inom mobilspelindustrin i över 20 år. Som entreprenör bakom ett flertal välkända bolag och nätverk. Exempelvis Zellsoft med TDC, vilket senare blev Atchik Realtime. Rezet.net som förvärvade rättigheterna för mobilinnehåll från Disney och Daydream Software, den första börsnoterade speloperatören på den svenska börsen. Mads Verner Jørgensen främsta områden är entreprenörskap, spel och finansiering.

CEO sedan 2019.

Född: 1968

Utbildning: Mads Verner Jørgensen är utbildad inom business på Svendborg Handelsskole och ledarskaps-utbildningar från Merlin Group och TDC Group.

Övrig relevant erfarenhet: Mads Verner Jørgensen är VD för bland annat Sports Equipment Scandinavia AB (publ), BHI Fond1 ApS och The Wine Cellar ApS samt styrelseledamot i Capitalor Financial Services AB, Queensland ApS och Employment Care A/S. Mads har tidigare varit styrelseledamot och VD för Norventures AB och Citilio Holding ApS samt VD för Odinn ApS. Tidigare styrelseledamot i Amgo Igaming Danmark A/S, Equitec Holding A/S och MR Invest ApS.

Bolagsstämmor

Aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på årsstämman som är Bolagets högsta beslutande organ. När och var stämman kommer att hållas offentliggörs i kallelse till årsstämman, tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämma.

På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer samt beslut om ny styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma.

Kallelse till extra bolagsstämma den 31 augusti 2023 i LL Lucky Games AB
Kallelse till bolagsstämma den 7 augusti 2023 i LL Lucky Games AB (publ)
Kallelse till bolagsstämma den 30 juni 2023 i LL Lucky Games AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma den 28 april 2023 i LL Lucky Games AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma den 27 januari 2023 i LL Lucky Games AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma 2022 i LL Lucky Games AB (publ)
Kallelse till årsstämma 2022 I LL Lucky Games AB (publ)
Företrädesemissionen 2022

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt, och befinner mig, utanför USA, och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och USA och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

IPO 2021

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är bosatt, och befinner mig, utanför USA, och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och USA och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Villkor för teckningsoptioner serie TO1