Bolagsordning

§ 1
Bolagets företagsnamn är LL Lucky Games AB (publ).

§ 2
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, anordna lotterier, vadslagning och andra spel samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5
Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6
Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7
Bolagets styrelse ska ha lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. val av en eller två justeringsmän;
 4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. godkännande av dagordning;
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i tillämpliga fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i tillämpliga fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
 8. fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
 9. val till styrelsen och av revisor;
 10. annat ärende som ankommer på stämman.

§ 9
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 10
Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Kontakta oss
Prenumerera på nyheter och rapporter
Menu