Bolagsstämmor

Aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på årsstämman som är Bolagets högsta beslutande organ. När och var stämman kommer att hållas offentliggörs i kallelse till årsstämman, tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämma.

På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer samt beslut om ny styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma.

Mer investerarinformation
Kontakta oss
Prenumerera på nyheter och rapporter
Menu