Kallelse till extra bolagsstämma i LL Lucky Games AB (publ)

Aktieägarna i LL Lucky Games AB (publ), org.nr 559214-3316, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 april 2023 kl. 13.00 hos Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Skeppsbron 42, 111 30 Stockholm (”Stämman”).

Rätt att delta vid Stämman m.m.

Aktieägare som vill delta vid Stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2023,
  • dels anmäla sig till Bolaget senast den 24 april 2023.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut för att äga rätt att delta i Stämman, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 24 april 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Aktieägare kan närvara vid Stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan och registrering

Anmälan om deltagande vid Stämman kan ske via post till LL Lucky Games AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via e-post till info@ladyluckgames.io. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden och ombud. Aktieägare får medföra högst två biträden. Ombud ska inge relevanta behörighetshandlingar före Stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io, och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Ombud

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i god tid före Stämman insändas till LL Lucky Games AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via e-post till info@ladyluckgames.io. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i Stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ladyluckgames.io) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Val av en eller två justeringsmän;
  4. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad;
  5. Godkännande av dagordning;
  6. Val av ny styrelseledamot;
  7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Förslag till val av ordförande

Det har föreslagits att advokat Sandra Broneus ska väljas till Stämmans ordförande, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot

Det föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, samt att Michael Chi-Ho Li ska väljas till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Michael Chi-Ho Li

Övriga pågående uppdrag: VD för CYG PTE. LTD och Chief Information Officer, DFNN Inc.

Tidigare uppdrag: VD för DCG Inc., senior vice president Nogle Limited, vice president FX Solutions vid IHS Markit, senior tax consultant Ernst & Young.

Utbildning: Brunel University, Internetingenjör (Engineering BEng (Hons)).

Innehav i Bolaget: Michael Li äger 16 000 000 aktier i Bolaget.

Tillgängliga handlingar

Erforderliga handlingar innefattande bland annat fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ladyluckgames.io) och hos Bolaget, LL Lucky Games AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på Stämman.

Upplysningar på Stämman

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägarna i vissa fall rätt att på Stämman begära upplysningar från Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 121 989 816. Det totala antalet röster uppgår till 121 989 816.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med Stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

______________________

Stockholm i april 2023
LL Lucky Games AB (publ)
Styrelsen