Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i LL Lucky Games AB (publ)

Aktieägarna i LL Lucky Games AB (publ), org.nr 559214-3316, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 7 november 2022 (”Stämman”).

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på Stämman endast genom poströstning i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Information om de av Stämman fattade besluten offentliggörs måndag den 7 november 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta vid Stämman m.m.

Aktieägare som vill delta vid Stämman genom poströstning ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 oktober 2022,
  • dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 4 november 2022.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formulär och ytterligare information finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ladyluckgames.io). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till LL Lucky Games AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller med e-post till info@ladyluckgames.io. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 4 november 2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ladyluckgames.io) och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i Stämman, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 1 november 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Val av en eller två justeringsmän;
  4. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  5. Godkännande av dagordning;
  6. Val av nya styrelseledamöter
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Förslag till val av ordförande

Valberedningen har föreslagit att Per Eriksson ska väljas till Stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 3 – Förslag till val av en eller två justeringsmän

Styrelsen har föreslagit att Claes Kalborg och Rasmus Guldberg-Kjær väljs till justeringsmän vid Stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 6 – Förslag till val av nya styrelseledamöter

Det föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, samt att Calvin Lim Eng Kat och Carina Beck ska väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att styrelseledamoten Rasmus Guldberg-Kjær har ställt sin plats till förfogande och kommer att avgå på egen begäran som styrelseledamot i samband med Stämman.

Calvin Lim Eng Kat

Calvin Lim har över 15 års erfarenhet med övergripande ansvar från företag inom mjukvaruutveckling.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD, DFNN Inc.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Nogle Limited, affärsutvecklare Racesoft Holdings och Betgenius Limited UK, försäljnings- och marknadschef Prepaid Solution Sdn Bhd och Gamuda Bhd.

Utbildning: MBA från National University of Singapore (NUS), Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT) och Sunway University, Malaysia.

Innehav: I samband med den riktade nyemission som Bolaget offentliggjorde den 26 september 2022 förvärvade Calvin Lim 15 052 049 aktier i Bolaget.

Carina Beck

Carina Beck har över 20 års erfarenhet från olika ekonomifunktioner i en rad branscher med fokus på olika startupbolag.

Övriga pågående uppdrag: Finansansvarig, Accelerace A/S.

Tidigare uppdrag: Controller, RFRSH Entertainment, finansansvarig AMGO igaming AB, redovisningsansvarig Prescriba, affärscontroller Synoptik.

Utbildning: HD i redovisning, Copenhagen Business School.

Innehav: Carina Beck äger inga aktier i Bolaget.

Tillgängliga handlingar

Erforderliga handlingar innefattande bland annat fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ladyluckgames.io) och hos Bolaget, LL Lucky Games AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Erforderliga handlingar kommer även att läggas fram på Stämman.

Upplysningar på Stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före Stämman, det vill säga senast den 28 oktober 2022, till LL Lucky Games AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via e-post till info@ladyluckgames.io. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm och på Bolagets hemsida (www.ladyluckgames.io) senast den 2 november 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 59 125 268. Det totala antalet röster uppgår till 59 125 268. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande pågår registrering av ytterligare 1 079 977 aktier hos Bolagsverket.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med Stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

______________________

Stockholm i oktober 2022

LL Lucky Games AB (publ)

Styrelsen