Kommuniké från årsstämman i LL Lucky Games AB (publ)

Vid årsstämman i LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) den 8 juni 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust

Det beslutades att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Årsstämman beslutade om omval av Per Eriksson, Rasmus Guldberg-Kjær, Claes Kalborg och Carl Falkenberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades om omval av Per Eriksson till styrelseordförande.

Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Zlatko Mehinagic kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med följande belopp:

  • 200 000 kronor till styrelseordförande; och
  • 100 000 kr vardera till var och en av övriga styrelseledamöter.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier m.m.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällandes gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till anställda och ledande befattningshavare. Syftet med incitamentsprogrammet och emissionen av teckningsoptioner är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland Bolagets ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap mellan de anställda och Bolagets aktieägare, främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt öka motivationen att uppnå eller överträffa Bolagets finansiella mål.

Incitamentsprogrammet omfattar 2 443 210 teckningsoptioner varvid varje teckningsoption medför rätt att teckna en aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras mot kontant betalning om ett belopp per teckningsoption i SEK som motsvarar det beräknade marknadsvärdet enligt Black & Scholes värderingsmodell. Ett preliminärt marknadsvärde för teckningsoptionerna har, enligt en värdering baserad på ett marknadsvärde för den underliggande aktien som motsvarar genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 mars 2022 – 25 mars 2022, fastställts till 0,7778 SEK per teckningsoption (vid antagande om en teckningskurs om 3,0861 SEK per aktie).

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i serie TO3 (2022/2025) kan ske under en teckningsperiod om fyra veckor, tidigast den 27 april 2025 och senast den 25 maj 2025.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie TO3 (2022/2025) avseende nyteckning av aktier i LL Lucky Games AB (publ)” och framgår på Bolagets hemsida www.ladyluckgames.io. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.

Beslut om införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till styrelseledamöter. Syftet med incitamentsprogrammet och emissionen av teckningsoptioner är att kunna erbjuda nämnda styrelseledamöter en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat långsiktigt engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

Incitamentsprogrammet omfattar 2 076 740 teckningsoptioner varvid varje teckningsoption medför rätt att teckna en aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras mot kontant betalning om ett belopp per teckningsoption i SEK som motsvarar det beräknade marknadsvärdet enligt Black & Scholes värderingsmodell. Ett preliminärt marknadsvärde för teckningsoptionerna har, enligt en värdering baserad på ett marknadsvärde för den underliggande aktien som motsvarar genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 mars 2022 – 25 mars 2022, fastställts till 0,7778 SEK per teckningsoption (vid antagande om en teckningskurs om 3,0861 SEK per aktie).

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i serie TO4 (2022/2025) kan ske under en teckningsperiod om fyra veckor, tidigast den 27 april 2025 och senast den 25 maj 2025.
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie TO4 (2022/2025) avseende nyteckning av aktier i LL Lucky Games AB (publ)” och framgår på Bolagets hemsida www.ladyluckgames.io. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.