Kommuniké från den extra bolagsstämman i LL Lucky Games AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman i LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) den 7 november 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att Calvin Lim Eng Kat och Carina Beck ska väljas in till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att styrelseledamoten Rasmus Guldberg-Kjær avgick på egen begäran som styrelseledamot i samband med den extra bolagsstämman.

Styrelsen består sålunda av Per Eriksson, Claes Kalborg, Carl Falkenberg, Calvin Lim Eng Kat och Carina Beck.