Kommuniké från extra bolagsstämma i LL Lucky Games AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) den 31 augusti 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io.

Beslut om riktad nyemission till Bolagets verkställande direktör

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 13 106 241 aktier till Bolagets verkställande direktör Mads V. Jørgensen. Teckningskursen uppgick till 0,988818 kronor per aktie och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io. Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 13 106 241 till högst 135 096 057, och aktiekapitalet med högst 262 124,82 SEK till högst 2 701 921,14 SEK.

Som offentliggjordes den 7 augusti 2023 godkände årsstämman i Bolaget styrelsens förslag om en särskild bonus till Bolagets verkställande direktör, uppgående till ett belopp om 12 959 689,80 kronor. Enligt årsstämmans beslut kunde styrelsen välja att den verkställande direktören skulle kvitta bonusbeloppet i en efterföljande nyemission av aktier, till ett pris per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market senaste 30 dagarsperioden före ett beslut av styrelsen att föreslå för en bolagsstämma att besluta om sådan riktad nyemission.

Som angavs i stämmohandlingarna inför den extra bolagsstämman har styrelsen funnit att det är mest ändamålsenligt och i Bolagets bästa intresse att bonusbeloppet erläggs genom att den verkställande direktören kvittar bonusbeloppet mot nyemitterade aktier i Bolaget. Genom att den verkställande direktörens aktieinnehav i Bolaget ökar sammankopplas den verkställande direktörens intressen ännu tydligare med Bolagets och övriga aktieägares intressen. Vidare innebär nyemissionen att bonusbeloppet kan erläggas utan att Bolaget behöver betala några likvida medel till den verkställande direktören. Styrelsen föreslog därmed den riktade nyemission som den extra bolagsstämman beslutade om enligt ovan.