Kommuniké från extra bolagsstämma i LL Lucky Games AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) den 27 januari 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen. Den föreslagna ändringen avsåg gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget. Före ändringen angav bolagsordningen att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor, samt att antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. Efter ändringen anger bolagsordningen att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor samt att gränserna för antalet utestående aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Beslut om riktad emission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 46 732 522 aktier till NCTK Holdings International Limited. Teckningskursen uppgick till 0,658 kronor per aktie och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io. Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 46 732 522 till högst 121 989 816, och aktiekapitalet med högst 934 650,44 SEK till högst 2 439 796,32 SEK.