LL Lucky Games AB beslutar om en riktad emission av aktier motsvarande högst cirka 14,1 MSEK till strategisk investerare

LL Lucky Games AB ("Bolaget") har beslutat om en riktad kontant nyemission om högst 15 052 049 aktier till en teckningskurs om 0,94 SEK per aktie (den "Riktade Emissionen"). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget högst cirka 14,1 MSEK före avdrag av emissionskostnader till en premie om cirka 17,5 procent gentemot stängningskursen för Bolagets aktie den 26 september 2022. Den Riktade Emissionen beslutades av styrelsen med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 8 juni 2022 och riktas till en strategisk investerare baserad i Filippinerna.

Emissionen är riktad till en strategisk investerare baserad i Filippinerna. Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen om högst cirka 14,1 MSEK till att refinansiera vissa av Bolagets skulder samt för att säkerställa kontinuitet i det fortsatta arbetet att expandera verksamheten.

Teckningskursen om 0,94 SEK per aktie motsvarar en premie om 17,5 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 26 september 2022. Styrelsen har bedömt att teckningskursen och övriga villkor för den Riktade Emissionen är marknadsmässiga. Syftet med den Riktade Emissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på det för Bolaget mest tids- och kostnadseffektiva sättet, i syfte att på ett för Bolaget förmånligt sätt refinansiera vissa av Bolagets skulder samt för att säkerställa kontinuitet i det fortsatta arbetet att expandera verksamheten. Avvikelsen från företrädesrätten medför även att Bolaget adderar en strategisk viktig investerare till Bolaget, som vill vara med och utveckla Bolaget framåt.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 15 052 049 till högst 75 257 294, och aktiekapitalet med högst 301 040,98 SEK till högst 1 505 145,88 kronor. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 20 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen och givet att de 7 338 072 aktier som emitterades i den företrädesemission vars utfall Bolaget offentliggjorde den 22 juli 2022 (”Företrädesemissionen”) har registrerats vid Bolagsverket. Per dagen för detta pressmeddelande pågår registrering vid Bolagsverket av de aktier som emitterades i Företrädesemissionen. Om registreringen av dessa aktier inte färdigställs innan den Riktade Emissionen, ökar antalet aktier i Bolaget genom den Riktade Emissionen högst till 67 919 222 och aktiekapitalet högst till 1 358 384,44 kronor.

Rådgivare
Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.