LL Lucky Games AB (publ): Bolagstämman beslutar om genomförande av redan kommunicerad riktad emission om cirka 30,75 MSEK till NCTK Holdings International Limited

LL Lucky Games AB (publ) ("Bolaget") har idag, efter stämmans godkännande, genomfört den riktade emissionen som kommunicerades via ett pressmeddelande den 23 december 2022. Den riktade emissionen tecknades av den strategiska investeraren NCTK Holdings International Limited (”NCTK”) och tillför Bolaget cirka 30,75 MSEK före emissionskostnader.

Riktad emission
Under den extra bolagsstämman som hölls den 27 januari 2023, beslutades det enhälligt att anta styrelsen förslag, och som kommunicerades via ett pressmeddelande 23 december 2022, om en riktad nyemission av högst 46 732 522 aktier till NCTK. NCTK har tecknat sig för 46 732 522 aktier och har efter stämmans beslut blivit tilldelad 46 732 522 aktier.

Teckningskursen uppgick till 0,658 kronor per aktie och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io. Styrelsen har bedömt att möjligheten att attrahera NCTK International Holdings Limited som Bolagets största aktieägare gäller som motiv för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.

Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 46 732 522 till högst 121 989 816, och aktiekapitalet med högst 934 650,44 SEK till högst 2 439 796,32 SEK. Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 30,75 MSEK före emissionskostnader. Den riktade emissionen av aktier kommer att medföra en utspädning om cirka 38,31 procent för de befintliga aktieägarna baserat på antalet aktier i Bolaget efter den riktade emissionen.

Efter extra bolagsstämmans godkännande kommer, och som kommunicerat, samtliga aktier tecknas och tilldelas NCTK vilket medför att NCTK kommer att att uppnå ett aktieägande som motsvarar cirka 38 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, och utlöser därmed så kallad budplikt enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. NCTK har däremot åtagit sig att inom fyra veckor från registrering av de nya aktierna avyttra aktier i sådan utsträckning att NCTK:s totala innehav inte längre representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, varigenom budplikt bortfaller. NCTK har således inte för avsikt att lämna något offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Bolaget. NCTK har åtagit sig att genomföra den nämnda avyttringen inom fyra veckor från registrering av de nya aktierna till en icke-närstående part. Avyttringen ska enligt NCTK:s åtagande ske till ett pris som motsvarar teckningskursen i den Riktade Emissionen, och den ska ske utanför handelsplats. NCTK:s åtagande avser en avyttring om upp till 16 000 000 aktier.

”Vi är glada över aktieägarnas beslut gällande den riktade nyemissionen på den extra bolagsstämman. Som huvudinvesterare ser vi fram emot att utveckla och stödja Lucky Games. Vår investering är en långsiktig strategisk investering där vi ser Lucky Games som en framtida katalysator för att konsolidera Igaming-verksamhet till en ny stor aktör i den europeiska sektorn. Blandningen av olika kompetenser från aktieägare, styrelse och ledning kommer att skapa en stark grund för våra framtida planer samt tillväxt”, säger NCTK Holdings Limited.

Om NCTK Holdings International Limited
NCTK Holding är ett investeringsbolag baserat i Hong Kong, med flera framgångsrika bettingbolag, bland annat ett framstående cypriotiskt portföljbolag med licens inom B2C sports book samt In2Bet.

In2Bet är ett sportspelbolag baserat i Nicosia, med välkända Michael Owen som sin varumärkesambassadör för säkrare spel. Michael Owen är en av de mest kända engelska fotbollsspelarna genom tiderna, med en imponerande karriär som anfallare i bland annat Liverpool och Real Madrid.