LL Lucky Games AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av units och tillförs 16 MSEK

LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission (’’den Riktade Emissionen’’) av 5 361 701 units till en teckningskurs om 3 SEK per unit, motsvarande 9 % premie mot stängningskurs den 21 januari 2022.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bolagets styrelse har, med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet från årsstämman registrerat hos Bolagsverket den 26 maj 2021, beslutat att genomföra en Riktad Emission till vissa befintliga aktieägare och nya välrenommerade investerare. Emissionen leds av ägarna bakom onlinekasinot Videoslots Ltd, via Dionysus Properties Ltd.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 3 SEK per unit, motsvarande 3 SEK per aktie. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningsoptionerna emitteras och tilldelas vederlagsfritt. Teckningskursens premie per aktie motsvarar cirka nio (9) procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 21 januari 2022. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget cirka 16 MSEK före avdrag för emissionskostnader, samt potentiellt ytterligare 16 MSEK vid fullt utnyttjande av TO2 i april 2023.

I styrelsens beslut att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt har hänsyn tagits till Bolagets finansiella situation samt kostnaden och tidsaspekten för att på ett effektivt sätt anskaffa kapital.

Teckningskursen har fastställts baserat på ett uppskattat marknadsvärde och Bolaget bedömer därmed att den Riktade Emissionen är marknadsmässig.

De nyemitterade aktierna i den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 11,9 procent av antalet aktier i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 5 361 701 från 44 905 472 till 50 267 173 och aktiekapitalet kommer att öka med 107 234,02 SEK från 898 109,44 SEK till 1 005 343,46 SEK.

En (1) teckningsoption av serie TO2 medför rätt att under perioden från och med den 1 april 2023 till och med den 30 april 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av de nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO2 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 5 361 701, innebärande en utspädning om cirka 10,7 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Lucky Games 16 MSEK före emissionskostnader.

”Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från befintliga ägare och önskar de nytillkomna investerarna välkomna till Lucky Games. Kapitaltillskottet kommer att bidra till vår ambitiösa tillväxtresa med målsättning att bli Nordens bästa kasinospelstudio, till att börja med.” kommenterar Mads Verner Jørgensen, CEO.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Lucky Games i någon jurisdiktion, varken från Lucky Games eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Lucky Games. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till emissionerna av aktier och teckningsoptioner och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Lucky Games har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med emissionerna av aktier och teckningsoptioner. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt.

Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.