LL Lucky Games AB (publ) har säkrat ytterligare lånefinansiering om 3,9 MUSD

LL Lucky Games AB (publ) ("Bolaget") har idag ingått ett låneavtal med Bolagets största aktieägare NCTK Holdings International Limited (”NCTK”) avseende ett lånebelopp om upp till 3,9 MUSD, villkorat av bolagsstämmans godkännande (”Lånet”). Lånet utgör en sådan närståendetransaktion som enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 (”AMN 2019:25”) ska underställas bolagsstämman. Styrelsen kommer därmed att föreslå att Lånet godkänns av årsstämman som avses äga rum i juni 2023. Kallelse till årsstämman kommer att utfärdas separat.

Lånet avser ett lånebelopp om upp till 3,9 MUSD och löper med en årlig ränta på en och en halv (1,50) procent. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2024 och Bolaget kan välja att återbetala Lånet antingen kontant eller helt eller delvis genom kvittning vid nyemission av aktier. Bolaget expanderar i snabb takt och har påbörjat etableringen av ett dotterbolag i Taiwan för att främja plattforms- och integrationsutvecklingen. Omfattande investeringar görs för att skapa ett spelbolag med global närvaro och Lånet ska säkerställa Bolagets långsiktiga likviditet. Styrelsen har utvärderat olika alternativ för att säkra kapital för Bolagets expansionsstrategi och kommit fram till att Lånet är det mest fördelaktiga och kostnadseffektiva alternativet för Bolaget.

Lånet utgör en sådan närståendetransaktion som enligt AMN 2019:25 ska underställas bolagsstämman, och är därmed i sin helhet villkorat bolagsstämmans godkännande. Styrelsen för Bolaget avser att inom kort kalla till årsstämma. Styrelsen kommer i god tid innan årsstämman även att presentera sin redogörelse för transaktionen i enlighet med AMN 2019:25.

Kommentar från Mads Verner Jørgensen, vd och medgrundare av LL Lucky Games AB:
’’Vår nya huvudägare NCTK visar återigen sitt långsiktiga engagemang i LL Lucky Games AB genom att stödja oss med ett lån om 3,9 MUSD. Genom framgångsrika förhandlingar har vi säkrat lånet till mycket fördelaktiga villkor för Bolaget. Lånet gör det möjligt för oss att fortsätta vår utveckling genom att etablera ett plattformsutvecklingscenter i Taiwan. Jag är mycket glad över att större aktieägare, styrelse och ledning delar samma vision för företagets framtid’’

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Bolaget i samband med upptagandet av Lånet.