LL Lucky Games AB (publ): NCTK Holdings International Limited har avyttrat 16 000 000 aktier i bolaget enligt tidigare kommunicerat åtagande

LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) meddelar i dag att NCTK Holdings International Limited (”NCTK”) har avyttrat 16 000 000 aktier i Bolaget, i enlighet med NCTK:s åtagande som kommunicerades via ett pressmeddelande den 23 december 2022. Genom avyttringen är NCTK:s totala innehav mindre än tre tiondelar (30 procent) av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, varigenom budplikt inte aktualiseras.

Som meddelats den 30 januari 2023 har Bolaget genomfört den tidigare kommunicerade riktade emissionen om 46 732 522 aktier till NCTK (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen medförde att NCTK aktieägande uppgick till cirka 38 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, vilket utlöser så kallad budplikt enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar.

Som kommunicerats tidigare åtog sig NCTK att inom fyra veckor från registrering av de nya aktierna avyttra aktier i sådan utsträckning att NCTK:s totala innehav inte längre representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, varigenom budplikt bortfaller. Avyttringen om 16 000 000 aktier har nu i enlighet med NCTK:s åtagande skett utanför handelsplatsen till en icke-närstående part, till ett pris som motsvarar teckningskursen i den Riktade Emissionen. Efter avyttringen kommer NCTK:s aktieägande uppgå till 30 732 522 aktier. Det föreligger således inte någon budplikt för NCTK, och NCTK har inte heller för avsikt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Bolaget.