LL Lucky Games AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission – totalt tecknades 100 procent av Företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

LL Lucky Games AB (”Lucky Games” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 april 2021, beslutade om den 2 juni 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt har 7 338 072 aktier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen, tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter och av emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget 13,2 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 12 juli 2022. Företrädesemissionen omfattade högst 7 338 072 aktier, varav 7 338 072 aktier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter och utan stöd av teckningsrätter samt tecknats av emissionsgaranterna. Därmed tecknades totalt 7 338 072 aktier i Företrädesemissionen, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 27 juni 2022. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning för sådana aktier ska ske i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske i augusti 2022. BTA omvandlas då till aktier.

Antal aktier och aktiekapital
Förträdesemissionen tillför Lucky Games 13,2 MSEK före emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 146 761,44 SEK till totalt 1 174 091,56 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 7 338 072 aktier till totalt 58 704 578 aktier.

Kort om Företrädesemissionen

  • Den som på avstämningsdagen den 23 juni 2022 var registrerad som aktieägare i Bolaget ägde företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.
  • Aktieägare erhöll en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehades på avstämningsdagen. Sju (7) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckning av aktier kunde ske från och med 28 juni 2022 till och med 12 juli 2022.
  • Teckningskursen var 1,80 SEK per nyemitterad aktie.

Totalt omfattades 13,2 MSEK av Företrädesemissionen av emissionsgarantier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionens maximala belopp.

Eminova Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Information
Mer information, samt material, finns på Lucky Games webbplats.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Lucky Games i någon jurisdiktion, varken från Lucky Games eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Eminova Fondkommission. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Eminova Fondkommission agerar för Bolagets räkning i egenskap av emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Eminova Fondkommission är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Lucky Games har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Framåtriktade uttalanden
Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.