LL Lucky Games AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2023

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) presenterar ett händelserikt första kvartal 2023.

DELÅRSPERIODEN JANUARI – MARS 2023 (2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,170,723 SEK (2,128,794).
 • Tillväxten under första kvartalet var 45% lägre jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,985,221 SEK (-5,944,951).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,985,221 SEK (-5,944,951).
 • EBITDA uppgick till -7,025,076 SEK (-4,571,674).
 • Kassaflödet från den löpande verksamhet uppgick till -14,217,360 SEK (-11,315,717).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0.09 SEK (-0.13).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget har ingått ett partnerskapsavtal med Cbet för Latinamerika.
 • Den extra bolagsstämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen, angående gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget. Stämman beslutade också att, i enlighet med styrelsens förslag, genomföra en riktad nyemission till NCTK Holdings International Limited.
 • Bolaget genomför en riktad emission till NCTK Holdings International Limited, vilket kommer att tillföra Bolaget cirka 30,75 MSEK före emissionskostnader.
 • NCTK Holdings International Limited har avyttrat 16 000 000 aktier i Bolaget, i enlighet med ett tidigare kommunicerat åtagande. Genom denna avyttring blir NCTK:s totala innehav mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, vilket innebär att budplikt inte aktualiseras.
 • Martin Jensen har utsetts till Bolagets nya Chief Technology Officer (CTO).
 • Bolaget har lanserat sin spelplattform StormRGS globalt.
 • Bolaget har ingått ett distributionsavtal med Hub88.
 • Bolaget har tilldelats en maltesisk spellicens (Recognition Notice Certificate), vilket utökar dess räckvidd för global innehållsdistribution.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har tillkännagett ett partnerskap med Soft2Bet, en viktig milstolpe för marknadsexpansion och tillväxt.
 • Spelet Popeye lanseras exklusivt på Tipobet365, White Hat Gaming, Novibet, Betsson och Danske Licens Spil.
 • Bolaget uppmärksammas med dubbla nomineringar vid de prestigefyllda EGR B2B Awards och nya nomineringar vid de lika prestigefyllda CasinoBeats Game Developer Awards.
 • Vid den extra bolagsstämman beslutades det att välja in Michael Chi-Ho Li som ny styrelseledamot fram till slutet av nästa årsstämma.
 • Bolaget expanderar till Taiwan med nytt plattformsutvecklingscenter för hela koncernen.
 • Bolaget säkrar ytterligare lånefinansiering om 3,9 MUSD.

VD HAR ORDET
Kära aktieägare, det första kvartalet har varit dynamiskt och fullt av framsteg för oss.

Framgångsrik riktad emission har banat väg för ökad finansiell stabilitet och fortsatt global expansion
Vi har genomfört en riktad emission till NCTK Holdings International Limited, vilket stärker vår finansiella ställning och ger oss möjlighet att fortsätta vår ambitiösa tillväxtstrategi. NCTK:s inträde som Bolagets största aktieägare är, enligt både min och styrelsens uppfattning, ett starkt tecken på stöd för Bolagets fortsatta expansion och vår ambition att bli ett skandinaviskt multispelbolag.

NCTK:s investering är av långsiktig strategisk inriktning där de ser Bolaget som en framtida katalysator för att konsolidera Igaming-verksamheten till en ny stor aktör i den europeiska sektorn. En mix av kompetenser från aktieägare, styrelse och ledning kommer att utgöra en stark grund för våra framtida planer och tillväxt.

Maltesisk spellicens öppnar dörrar till nya marknader och möjligheter
Under denna period har vi också säkrat en maltesisk spellicens, vilket ger oss tillstånd att distribuera våra spel direkt till större operatörer. Detta är ett stort steg framåt för oss, då det öppnar upp nya marknader och möjligheter för vår verksamhet. Tillståndet från MGA är bevis på vårt engagemang för kvalitet samt efterlevnad och är en avgörande milstolpe i vår tillväxtstrategi.

Lanseringen av StormRGS är en strategisk milstolpe för global expansion och framtida tillväxt
Efter månader av engagemang och hårt arbete ger vår nya plattform tillgång till cirka 500 operatörer på olika marknader, vilket är möjligt tack vare plattformens skalbara arkitektur och flexibilitet.

Lanseringen av vår spelplattform, StormRGS, har blivit väl mottagen av både nya och befintliga nyckelpartners över hela världen, och vi är övertygade om att plattformen kommer att bidra till att driva vår tillväxt i framtiden.

Den globala lanseringen av StormRGS under våra egna licenser innebär att vi kan distribuera våra spel direkt till större operatörer.

Strategiska partnerskap driver vår snabba expansion inom iGaming
Nya strategiska samarbeten, till exempel med Soft2Bet, Hub88 och Cbet, markerar viktiga milstolpar i Bolagets pågående expansion till nya marknader, vilket ytterligare befäster vår position som en snabbväxande och innovativ leverantör av kasinospel.

Vi är övertygade om att våra innovativa spel attraherar spelare och bidrar till både vår och våra partners gemensamma framgång när vi fortsätter att presentera innovativt innehåll för iGaming-industrin. I takt med att vi etablerar nya strategiska partnerskap, förstärks vår position som en ledande leverantör inom onlinespel.

Stark inledning på andra kvartalet med rekordintäkter genom nya intäktsströmmar och framgångsrik lansering med nya operatörer
Vi har haft en stark start på det andra kvartalet med betydande tillväxt under april. Detta innebär nytt intäktsrekord för en enskild månad. De intäkter som Bolaget uppnådde i april kan tillskrivas en kombination av olika tillväxtfaktorer. Lanseringen av vårt senaste spel, Popeye, har överstigit alla våra förväntningar på spelmarknaden och blivit vårt mest framgångsrika spel hittills, lanserat till flera framstående speloperatörer. Under månaden har också ett skräddarsytt spel för Danske Licens Spil slutförts och levererats, vilket ytterligare bidrar till intäkterna. Vi har även framgångsrikt utökat vår kundbas och etablerat nya intäktsflöden genom att erbjuda våra speltjänster till en bredare marknad.

En solid omsättning om 5 MSEK resulterade i ett positivt resultat för april, en milstolpe som aldrig tidigare uppnåtts sedan Bolagets start, vilket visar att vi är på rätt spår enligt vår tillväxtplan.

Nyckelfaktorer för vår fortsatta tillväxt och framgång
Vi strävar efter att utveckla våra erbjudanden, utöka vår kundbas och stärka våra partnerskap. Med en ny storägare som ger betydande stöd, en global räckvidd tack vare vår maltesiska spellicens, och framgångarna med vår senaste produktlansering, är vi väl positionerade för fortsatt tillväxt och framgång.

Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med våra partners för att skapa nya affärsmöjligheter och ytterligare värde för våra aktieägare under 2023.

Stockholm den 31 maj 2023
Mads V. Jørgensen
VD

KOMMANDE RAPPORTDATUM
Årsredovisning 2022 – 9 juni 2023
Årsstämma – 30 juni 2023
Rapport för andra kvartalet 2023 – 22 augusti 2023
Rapport för tredje kvartalet 2023 – 21 november 2023
Bokslutskommuniké för 2023 – 23 februari 2024