LL Lucky Games AB (publ) reviderar tidplanen för den planerade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget” eller ”Lucky Games”) offentliggjorde den 2 juni 2022 att styrelsen beslutat att genomföra en Företrädesemission om 13,2 MSEK (”Företrädesemissionen”). Tidplanen för Företrädesemissionen senareläggs med bakgrund av att den legala granskningen av Bolagets utländska dotterbolag har dragit ut på tiden, vilket har lett till att upprättandet av investeringsmemorandumet har försenats. Bolaget har erhållit garantiåtaganden om totalt 10 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Företrädesemissionen.

Sammanfattning

  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Lucky Games cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 76 procent av emissionsgarantier.
  • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, preliminärt den 23 juni 2022, erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie. Teckningskursen per aktie uppgår till 1,80 SEK.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer preliminärt att löpa från och med den 28 juni 2022 till och med den 12 juli 2022.
  • Företrädesemissionen genomförs i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital för att kunna agera enligt Bolagets strategi och finansiera fortsatt spelutveckling.

Uppdaterad preliminär tidplan

21 juni 2022Sista handelsdag i Lucky Games aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
22 juni 2022Första handelsdag i Lucky Games aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
23 juni 2022Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
27 juni 2022Beräknad dag för offentliggörande av investerarmemorandum
28 juni – 7 juli 2022Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
28 juni – 12 juli 2022Teckningsperiod för Företrädesemissionen
14 juli 2022Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall
28 juni 2022 – omkring vecka 30 2022Handel i betalda tecknade aktier på Nasdaq First North Growth Market

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Lucky Games i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det investerarmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.