LL LUCKY GAMES ERBJUDANDE AV UNITS INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET BLEV KRAFTIGT ÖVERTECKNAT – HANDEL I BOLAGETS AKTIE FÖRVÄNTAS INLEDAS DEN 23 JUNI 2021

LL Lucky Games AB (publ) (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i Bolagets erbjudande av units om initialt ca 19,9 MSEK inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market för vilken teckningsperioden avslutades den 9 juni 2021 (”Erbjudandet”), vilket blev kraftigt övertecknat. Intresset för Erbjudandet var stort och Erbjudandet tecknades till cirka 111 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 555 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 2 500 nya aktieägare.

Kommentar från Mads Verner Jørgensen, VD
”Vi är mycket tacksamma för det stora intresset i emissionen och jag vill härmed tacka samtliga som har valt att investera i LL Lucky Games. Emissionslikviden och noteringen på Nasdaq First North Growth Market stärker bolagets marknadsposition och accelererar bolagets tillväxtresa”, säger Mads Verner Jørgensen.

Utfallet i Erbjudandet
Erbjudandet omfattade högst 3 030 303 units i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 26 maj–9 juni 2021. Teckningskursen uppgick till 6,60 SEK per unit, motsvarande 1,65 SEK per aktie. Erbjudandet tecknades till cirka 111 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 555 procent. Bolaget tillförs genom Erbjudandet cirka 19,9 MSEK exklusive det kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna och före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,5 MSEK.

Teckningsåtagare och tilldelning
Inför påbörjande av teckningsperioden hade Bolaget erhållit teckningsåtaganden avseende Erbjudandet från externa investerare och befintliga ägare om cirka 14 MSEK, varav 6,7 MSEK från EveryMatrix Ltd, en mycket viktig strategisk partner för Bolaget. Teckningsåtagandena motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet. Under Erbjudandets teckningsperiod har Videoslots Ltd, via Dionysus Poperties Ltd, en för Bolaget mycket viktig strategisk industriell aktör, tecknat sig för cirka 3 MSEK och därför har vissa av teckningsåtagarna gemensamt minskat sitt respektive teckningsåtagande i syfte att möjliggöra för Videoslots Ltd. att få tilldelning. Videoslots Ltd. kommer till följd av investeringen att äga cirka 4 procent av Bolaget efter Erbjudandet. I samband med investeringen har Videoslots Ltd. gentemot Bolaget via utfästelse om lock up förbundit sig att inte avyttra någon del av sitt aktieinnehav under en period om tolv (12) månader från första dag för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Vidare har Bolaget uppnått ännu en viktig corner-investerare i familjen Lundström som, via Xyllyx AB, tecknat sig för cirka 2 MSEK. Familjen Lundström blir en viktig partner för den framtida utvecklingen av Bolaget.

Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som publicerades av Bolaget den 19 maj 2021. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras idag den 11 juni 2021. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital
När Erbjudandet har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 43 905 472 aktier och aktiekapitalet uppgå till 878 109,44 SEK.

Notering på Nasdaq First North Growth Market
Första dag för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till den 23 juni 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet "LADYLU" och aktiens ISIN-kod är SE0015797873. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet "LADYLU TO 1" med ISIN-kod SE0015949755.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO1
Varje (1) teckningsoption ger innehavaren rätten att under perioden från och med den 17 oktober 2022 till och med den 28 oktober 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 2 SEK per aktie.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Mads Verner Jørgensen
CEO LL Lucky Games AB (publ)
mads@ladyluckgames.io
+45 28 97 15 75

Om LL Lucky Games
LL Lucky Games AB (publ) designar och utvecklar videoslots med fokus på spelupplevelser för spelare runtom i världen, genom avtal med speloperatörer. Bolagets spelportfölj innehåller idag en balanserad kombination av videoslots med olika spelteman och underhållningsvärden.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i LL Lucky Games i någon jurisdiktion, varken från LL Lucky Games eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Det informationsmemorandum avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har inte registrerats och godkänts av Finansinspektionen.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.