LL LUCKY GAMES HAR ERHÅLLIT VILLKORAT GODKÄNNANDE FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM

LL Lucky Games AB (publ) (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) har idag erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm, innehållande sedvanliga villkor, avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vidare har LL Lucky Games idag publicerat informationsmemorandum avseende förestående emission av högst 3 030 303 Units (”Erbjudandet”), motsvarande högst 12 121 212 aktier och högst 3 030 303 teckningsoptioner av serie TO1, i samband med noteringen. Första dagen för handel i LL Lucky Games aktier avses bli den 23 juni 2021.

Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för LL Lucky Games aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 23 juni 2021. LL Lucky Games aktier kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”LADYLU” och med ISIN-kod SE0015797873. LL Lucky Games teckningsoptioner serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet ”LADYLU TO1” och med ISIN-kod SE0015949755. LL Lucky Games har utsett Eminova Fondkommission AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Informationsmemorandumet avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar avseende Erbjudandet samt information om LL Lucky Games, kan beställas från LL Lucky Games per e-mail: info@ladyluckgames.io med vissa legala begränsningar. Informationsmemorandumet finns även tillgängligt på LL Lucky Games webbplats www.ladyluckgames.io och Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se. Anmälningssedel för deltagande i Emissionen kommer att publiceras på nämnda webbplatser i samband med att anmälningsperioden inleds.

Bakgrund och motiv

Lucky Games designar och utvecklar videoslots (digitala spelautomater) med fokus på spelupplevelser (spelifiering och underhållning) för spelare runtom i världen, genom avtal med speloperatörer. Målet är att utveckla nyskapande spel med fokus på spelupplevelse och spelatmosfär. Bolagets spelportfölj innehåller idag en balanserad kombination av videoslots med olika spelteman och underhållningsvärden. Bolagets tillväxtresa har precis börjat, företaget grundades i början av 2019. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har bolaget utvecklat en bred spelportfölj.

Bolaget erbjuder spelupplevelser i temabaserade spelmiljöer med känsla för detaljer och underhållningsvärde. År 2020 genomförde Bolaget en strategisk utveckling av spelportföljen kring ett större antal utvecklingsprojekt, för att öka bredden i spelportföljen, Bolaget har idag tretton spel i drift. Bolaget erbjuder en fullservicelösning för integrering av spelen till speloperatörer.

Det huvudsakliga målet för Bolaget är att fortsätta utveckla Bolagets marknadsposition på den europeiska marknaden, genom att leverera innovativa och nyskapande spel. Under 2021 har Bolaget erhållit certifiering av Bolagets slumptalsgenerator (RNG) från Gaming Laboratories Europe BV (GLI). Vidare har Bolaget erhållit certifiering från Trisigma BV, gällande att spelen (Cuddles Royal, Lucky Heaven, Orango Tango, Quartz SiO2 och SpinJoy Society) uppfyller kraven för tekniska standarder kring exempelvis licensiering på Malta.

Bolaget har ansökt om en spellicens på Malta genom Malta Gaming Authority (MGA), licensen är en s.k. B2B standard-spellicens (Critical B2B license) som är i linje med EU: s lagar och förordningar.

Bolaget kommer att inleda en bredare kommersialiseringsfas genom att intensifiera marknadsföringen för att öka antalet kunder. Parallellt fortsätter utvecklingen, bland annat utvecklas nya speltema och karaktärer som ska förbättra spelupplevelsen.

Som ett naturligt steg i Bolagets fortsatta utveckling och ökade internationella närvaro har Bolagets styrelse ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen bedömer att ett upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om Bolaget, vilket ger en positiv inverkan på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder. Genom noteringen får Bolaget, utöver tillgång till kapitalmarknaden, en kvalitetsstämpel och en exponering på en marknad som är under konsolidering. En notering på Nasdaq First North Growth Market stärker Bolagets position och ökar sannolikheten att nå uppsatta mål vad avser tillväxt och lönsamhet. Vidare kommer Bolaget att utöka sin räckvidd genom att inleda samarbeten som möjliggör exponering av spelen på tillväxtmarknader som till exempel Asien och Nordamerika.

Erbjudandet i korthet

 • Emissionsvolym. Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 3 030 303 Units. Varje (1) Unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.
 • Teckningskurs. Teckningskursen uppgår till 6,60 SEK per Unit, vilket motsvarar en kurs om 1,65 SEK per aktie. Teckningsoptionen ges ut vederlagsfritt. Minsta teckningspost är 758 Units, motsvarande 5 002,80 SEK.
 • Teckningsperiod. Teckning av Units ska ske under perioden från och med den 26 maj 2021 till och med den 9 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden
 • Emissionslikvid. Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 19,9 miljoner SEK före emissionskostnader och exklusive det kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner. Varje (1) teckningsoption ger innehavaren rätten att under perioden från och med den 17 oktober 2022 till och med den 28 oktober 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 2 SEK per aktie.
 • Teckningsförbindelser. Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser om cirka 14 miljoner SEK (motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet)

För närmare information om Erbjudandet hänvisas till informationsmemorandumet.

Användning av emissionslikviden

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget högst cirka 19,9 miljoner SEK före emissionskostnader, vilket kommer användas till följande ändamål:

 • Fortsatt spelutveckling och 3D-studio (55 procent)
 • Försäljning, marknadsföring, HR och management (24 procent)
 • Licenser och Compliance (8 procent)
 • Affärsutveckling (8 procent)
 • Hållbart grönt företag (5 procent)

Preliminär tidplan för noteringen på Nasdaq First North Growth Market och Erbjudandet

 • Teckning i Erbjudandet 26 maj – 9 juni 2021
 • Offentliggörande av utfall i Erbjudandet 11 juni 2021
 • Offentliggörande av bolagsbeskrivning inför noteringen 17 juni 2021
 • Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market 23 juni 2021

Rådgivare

Eminova Fondkommission agerar finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet och den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:

Mads Verner Jørgensen
CEO LL Lucky Games AB (publ)
mads@ladyluckgames.io
+45 28 97 15 75

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar och utvecklar videoslots med fokus på spelupplevelser för spelare runtom i världen, genom avtal med speloperatörer. Bolagets spelportfölj innehåller idag en balanserad kombination av videoslots med olika spelteman och underhållningsvärden.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i LL Lucky Games i någon jurisdiktion, varken från LL Lucky Games eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Det informationsmemorandum avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har inte registrerats och godkänts av Finansinspektionen.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.