Rättelse: Kommuniké från den extra bolagsstämman i LL Lucky Games AB (publ)

Följande är en rättelse av tidigare pressmeddelande som publicerades den 7 november 2022 klockan 12:25 CET. Rättelsen avser efternamnet på den nyinvalda styrelseledamoten Calvin Lim Eng Kiat, stavningen Calvin Lim Eng Kat förekom i tidigare pressmeddelande. Hela pressmeddelandet uppdaterat med korrekt stavning följer nedan.

Vid den extra bolagsstämman i LL Lucky Games AB (publ) (”Bolaget”) den 7 november 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ladyluckgames.io.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att Calvin Lim Eng Kiat och Carina Beck ska väljas in till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att styrelseledamoten Rasmus Guldberg-Kjær avgick på egen begäran som styrelseledamot i samband med den extra bolagsstämman.

Styrelsen består sålunda av Per Eriksson, Claes Kalborg, Carl Falkenberg, Calvin Lim Eng Kiat och Carina Beck.