Styrelsen i LL Lucky Games AB föreslår en riktad kvittningsemission av aktier till bolagets verkställande direktör i enlighet med av årsstämman godkänd bonus

LL Lucky Games AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolagets styrelse föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission om högst 13 106 241 aktier till Bolagets verkställande direktör Mads Jørgensen till en teckningskurs om 0,988818 kronor per aktie ("Kvittningsemissionen"). Teckningslikviden föreslås komma att erläggas genom kvittning av den verkställande direktörens fordran på särskild bonus om 12 959 689,80 kronor. Den särskilda bonusen godkändes av årsstämman i Bolaget den 7 augusti 2023. Styrelsen har föreslagit att Kvittningsemissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses äga rum i augusti 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas separat.

Som tidigare offentliggjorts godkände årsstämman i Bolaget en särskild bonus till den verkställande direktören, uppgående till ett sammanlagt belopp om 12 959 689,80 kronor som en del av den verkställande direktörens uppdaterade anställningsavtal. Enligt årsstämmans beslut kan styrelsen välja att den verkställande direktören ska kvitta bonusbeloppet i en nyemission av aktier, till ett pris per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den senaste 30 dagarsperioden före ett beslut av styrelsen att föreslå för en bolagsstämma att besluta om sådan nyemission.

Styrelsen har funnit att det är mest ändamålsenligt och i Bolagets bästa intresse att bonusbeloppet erläggs genom att den verkställande direktören kvittar bonusbeloppet mot nyemitterade aktier i Bolaget. Genom att den verkställande direktörens aktieinnehav i Bolaget ökar sammankopplas den verkställande direktörens intressen ännu tydligare med Bolagets och övriga aktieägares intressen. Vidare innebär nyemissionen att bonusbeloppet kan erläggas utan att Bolaget behöver betala några likvida medel till den verkställande direktören. Styrelsen har sålunda i dag beslutat att föreslå för en extra bolagsstämma att besluta om Kvittningsemissionen.

Teckningskursen om 0,988818 kronor per aktie motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den senaste 30 dagarsperioden. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse i enlighet med årsstämmans beslut. Då teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie bedömer styrelsen att kursen är marknadsmässig. Såsom skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt har styrelsen anfört följande. Kvittningsemissionen genomförs för att den verkställande direktören ska kunna kvitta sin fordran på särskild bonus mot nyemitterade aktier i Bolaget, i enlighet med den ovannämnda överenskommelsen mellan Bolaget och den verkställande direktören, vilken godkänts av årsstämman den 7 augusti 2023, och enligt vilken Bolagets styrelse kan besluta att erlägga bonusbetalningen till den verkställande direktören genom nyemitterade aktier.

Om den extra bolagsstämman beslutar att genomföra Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 13 106 241 till högst 135 096 057, och aktiekapitalet med högst 262 124,82 kronor till högst 2 701 921,14 kronor. Kvittningsemissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 9,70 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Kvittningsemissionen.

Extra bolagsstämma
Den extra bolagsstämman förväntas komma att hållas omkring den 31 augusti 2023. Kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat.