Styrelsen i LL Lucky Games AB föreslår en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 30,75 MSEK till en strategisk investerare – NCTK Holdings International Limited

LL Lucky Games AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolagets styrelse föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en riktad kontant nyemission om högst 46 732 522 aktier till NCTK Holdings International Limited till en teckningskurs om 0,658 SEK per aktie (den "Riktade Emissionen"). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget högst cirka 30,75 MSEK före avdrag av emissionskostnader till en rabatt om cirka 4,1 procent gentemot stängningskursen för Bolagets aktie den 22 december 2022. Styrelsen har föreslagit att den Riktade Emissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses äga rum i januari 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas separat. Den Riktade Emissionen är villkorad av att extra bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning.

Den Riktade Emissionen är riktad till det Hong Kong-baserade investmentbolaget NCTK Holdings International Limited (”NCTK”), som åtagit sig att teckna samtliga aktier som emitteras. Såväl NCTK som skälen till att rikta den Riktade Emissionen till NCTK presenteras mer utförligt nedan. Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen om högst cirka 30,75 MSEK till att amortera av delar av Bolagets samtliga skulder, öka Bolagets spelportfölj samt för att säkerställa kontinuitet i det fortsatta arbetet samt att expandera nuvarande verksamheten till att bli ett utöka spelportföljen till att bli skandinaviskt multispelbolag.

Teckningskursen om 0,658 SEK per aktie motsvarar en rabatt om 4,1 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 22 december 2022. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse i förhandlingar på armlängds avstånd. Då teckningskursen har fastställts genom sådana förhandlingar och baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie med en – i styrelsens uppfattning under rådande marknadsförhållanden – liten rabatt, bedömer styrelsen att kursen är marknadsmässig.

Om den extra bolagsstämman beslutar att genomföra den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 46 732 522 till högst 121 989 816, och aktiekapitalet med högst 934 650,44 SEK till högst 2 439 796,32 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 38,31 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar att genomföra den Riktade Emissionen i enlighet med styrelsens förslag och att samtliga aktier tecknas och tilldelas kommer NCTK att uppnå ett aktieägande som motsvarar cirka 38 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, och utlöser därmed så kallad budplikt enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. NCTK har däremot åtagit sig att inom fyra veckor från registrering av de nya aktierna avyttra aktier i sådan utsträckning att NCTK:s totala innehav inte längre representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, varigenom budplikt bortfaller. NCTK har således inte för avsikt att lämna något offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Bolaget. NCTK har åtagit sig att genomföra den nämnda avyttringen inom fyra veckor från registrering av de nya aktierna till en icke-närstående part. Avyttringen ska enligt NCTK:s åtagande ske till ett pris som motsvarar teckningskursen i den Riktade Emissionen, och den ska ske utanför handelsplats. NCTK:s åtagande avser en avyttring om upp till 16 000 000 aktier. För en utförligare beskrivning av motiven till detta tillvägagångssätt, se rubriken ”Styrelsens överväganden” nedan.

Om NCTK Holdings International Limited
NCTK Holding är ett investeringsbolag baserat i Hong Kong, med flera framgångsrika bettingbolag, bland annat ett framstående cypriotiskt portföljbolag med licens inom B2C sports book samt In2Bet.

In2Bet är ett sportspelbolag baserat i Nicosia, med välkända Michael Owen som sin varumärkesambassadör för säkrare spel. Michael Owen är en av de mest kända engelska fotbollsspelarna genom tiderna, med en imponerande karriär som anfallare i bland annat Liverpool och Real Madrid.

Styrelsens överväganden
Såsom skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt har styrelsen anfört följande. Den Riktade Emissionen utgör en möjlighet för Bolaget och dess aktieägare att i form av NCTK attrahera en ny större aktieägare med långsiktigt intresse i Bolagets verksamhet. NCTK är enligt styrelsens bedömning en tongivande investerare på Bolagets marknad, med ägande till exempel i det cypriotiska sportbettingbolaget In2Bet. NCTK:s inträde som Bolagets största aktieägare utgör mot denna bakgrund enligt styrelsens uppfattning ett starkt stöd för Bolagets fortsatta expansion och ambition att bli ett skandinaviskt multispelbolag.

Som angivits ovan har NCTK inte för avsikt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget, och har därför åtagit sig att avyttra delar av aktierna som tecknas i den Riktade Emissionen inom fyra veckor efter aktiernas registrering. Styrelsen har bedömt att möjligheten att attrahera NCTK som Bolagets största aktieägare gäller som motiv för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt oaktat den efterföljande avyttringen av följande skäl. NCTK har åtagit sig att avyttra upp till 16 000 000 aktier, vilket innebär att NCTK även efter avyttringen kommer att vara Bolagets största aktieägare. Samtidigt har NCTK åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Emissionen till en teckningskurs som enligt styrelsens bedömning är mycket fördelaktig för Bolaget. Enligt styrelsens bedömning hade en företrädesemission sannolikt behövt genomföras till en lägre teckningskurs, och detsamma gäller enligt styrelsens bedömning en riktad nyemission till andra investerare än NCTK, vilket i båda fallen hade varit till nackdel både till Bolaget och till övriga aktieägare. Enligt styrelsens uppfattning innebär den Riktade Emissionen med andra ord en möjlighet för Bolaget både att diversifiera ägarbasen med en ny viktig större aktieägare och att i samband med det tillförsäkra en kapitalanskaffning till ett mycket attraktivt pris.

Därutöver har styrelsen konstaterat att en företrädesemission i jämförelse med den Riktade Emissionen skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolagets fortsatta expansion och ambition att bli ett skandinaviskt multispelbolag fördröjs eller inte kan uppnås alls, skulle leda till högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium och skulle exponera Bolaget mot marknadsvolatilitet, särskilt med tanke på rådande marknadsförhållanden. Det är vidare inte säkert att NCTK skulle kunna tillkomma som aktieägare i Bolaget vid en företrädesemission. Styrelsen har med andra ord noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att anskaffa erforderligt kapital. Styrelsens samlade bedömning är att de ovan redovisade skälen för att genomföra emissionen på det presenterade sättet, i detta specifika fall, överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Extra bolagsstämma
Den extra bolagsstämman förväntas komma att hållas den 27 januari 2023. Pressmeddelande innehållandes kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat.

Rådgivare
Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.